Hyfforddiant Rhanbarthol i Ddisgyblion sydd am fod yn Llysgenhadon Iaith - 2015 - Caerdydd

06 Mawrth 2015

Ddydd Iau, 5ed Chwefror cynhaliodd CILT Cymru, ynghyd â Llwybrau Cymru a’r Cyngor Prydeinig, y digwyddiad rhanbarthol cyntaf erioed i Hyfforddi Disgyblion i fod yn Llysgenhadon Iaith. Fe’i cynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, gan baratoi 140 o ddisgyblion ym Mlynyddoedd 8-10 i ymgymryd â’r rôl hon.

 

    

Lansiwyd y Prosiect ‘Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith’ (DLlI) gan CILT Cymru a Llwybrau Cymru yn 2013/14. Ei nod ywhyfforddi grwpiau o ddisgyblion i gymryd perchnogaeth a chyfrifoldeb dros hyrwyddo gwerth dysgu ieithoedd tramor yn yr ysgol. Mae DLlI yn mynd yn eu blaenau i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn yr ysgolion mewn partneriaeth â’u hathrawon yn ogystal â sefydliadau allanol fel Pencampwr Ieithoedd Busnes CILT Cymru a Llysgenhadon Iaith Llwybrau Cymru. Bu’r prosiect yn llwyddiant ysgubol ac mae’r ysgolion sy’n rhan o’r cynllun wedi nodi newidiadau hynod bositif o ran agwedd tuag at ddysgu ieithoedd yn ogystal â chynnydd yn nifer y disgyblion sy’n parhau i astudio ITM yng Nghyfnod Allweddol 4. Y digwyddiad hwn, fu hefyd yn cynnwys mewnbwn gwerthfawr gan y Comisiwn Ewropeaidd, y Goethe Institut, Consejería de Educación a’r Institut Français, oedd y cyntaf a’r unig un o’i fath yn y DU (am y tro beth bynnag!) ac ar ôl inni ddarllen gwerthusiadau’r disgyblion daeth yn amlwg ei fod yn hynod fuddiol ac arloesol. Dyma rai o sylwadau’r disgyblion:

Dw i’n methu aros i ddechrau.

Rydych chi wedi fy helpu i ddewis Ffrangeg ar gyfer TGAU.

Dw i’n edrych ymlaen at fod yn Llysgennad Iaith.

Dw i’n DWLU ar Sbaeneg!

Roedd y diwrnod yn ddifyr iawn a dw i’n falch o weld bod digwyddiadau fel hyn yn bodoli.

Diolch am y profiad yma.

Unwaith dw i wedi dysgu Sbaeneg, dw i’n bwriadu dysgu Eidaleg a Ffrangeg.

Diolch am adael imi gymryd rhan yn y cwrs yma. Mae wedi agor fy llygaid i’r hyn sy’n dda ynglŷn â dysgu ieithoedd.

Diolch o galon am y cyfle yma. Bellach, mae ein hysgol ni wedi sefydlu cyngor ieithoedd. Edrychwn ymlaen at gydweithio rhwng disgyblion ac athrawon yn y dyfodol.

Diolch am roi’r cyfle yma i bob un ohonon ni.

Diolch am y cyfle yma – wna i ddim eich siomi!

 

Dymunwn bob hwyl a phob llwyddiant i’n DLlI newydd dros y misoedd nesaf ac edrychwn ymlaen at glywed am eich digwyddiadau a’ch gweithgareddau.

Cliciwch http://www.cymraeg.ciltcymru.org.uk/hyfforddiant-disgyblion-llysgenhadon-iaith/ i gael mynediad i’r holl ddogfennau cefnogol, gan gynnwys y Disgrifiad Rôl, Dogfen Gynllunio ac am wybodaeth ynghylch GWOBR Tîm DLlI y Flwyddyn 2014/15.

Back to Newyddion list