Astudiaethau Achos - Gweithio gyda ieithoedd

David, Perchennog/Cyfarwyddwr, Prewetts Health Foods Ltd

Mae gallu siarad iaith arall yn ‘sgil bywyd’.


Mwy

Pennaeth desg y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica yng nghwmni BNP Paribas Wealth Management, Paris

Os mai lleoliadau gwaith tra’r oeddwn i’n fyfyriwr sydd gennych chi dan sylw, fe wnes i weithio i British Telecom yn Llundain ac Electrolux yn Senlis, Ffrainc..


Mwy

Alex, Cadeirydd

Asiantaeth farchnata symudol arweiniol y Deyrnas Unedig. Fy ngwaith yw datblygu cyfleoedd busnes arwyddocaol yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.


Mwy

Lowri, Swyddog Darparu Prosiectau, Comenius

I assist schools to establish curriculum projects with other countries in Europe. I am also involved in professional training for educational staff as well as on the Comenius Assistants programme which sends and receives young teachers to and from Europe. The job can mean speaking to schools, conferences, European Seminars as well as administrative work.


Mwy

Edward, Rheolwr Gwerthiannau yn y Deyrnas Unedig

Rwy’n gyfrifol am farchnad cwmni o Ffrainc yn y Deyrnas Unedig: cynhyrchwyr labeli preifat ar gyfer coluron, sy’n cyflenwi brandiau a grwpiau adwerthu perchnogol mawr.


Mwy

Caroline, Swyddog Gwybodaeth Ewropeaidd

Rwy’n rheoli Europe Direct Llangollen, sy’n ganolfan gwybodaeth gyhoeddus ar Ewrop. Fy rôl i yw cyfathrebu polisïau a gwybodaeth Ewropeaidd i’r cyhoedd cyffredin, a sicrhau bod y cyhoedd cyffredin yn gallu fy nefnyddio i fel mecanwaith adborth i’r Undeb Ewropeaidd.


Mwy

Richard, Cwmni Bale Semperoper

Yr wythnos nesaf, byddaf yn symud i Dresden yn Yr Almaen, i ymuno â Chwmni Bale Semperoper sy’n gwmni adnabyddus yn y byd bale. Dyma fydd y cwmni proffesiynol cyntaf y byddaf i’n dawnsio gyda nhw ar ôl imi raddio o’r Ysgol Fale Brenhinol yn Covent Garden.


Mwy

Mike, Darlithydd Saesneg fel Iaith Dramor

Dwi’n Ddarlithydd Saesneg fel Iaith Dramor bellach, ac mae mynd ati i ddysgu ail iaith yn fy helpu’n fawr iawn yn fy swydd.
Mae deall yr hyn sydd angen ei wneud er mwyn mynd i’r afael ag ail iaith (neu drydedd neu bedwaredd) yn eich galluogi i ddangos empathi i’ch myfyrwyr.


Mwy

Andrew, Swyddog Cyfnewidiau Rhyngwladol

Mae gofyn imi reoli a gweinyddu lleoliadau cyfnewid ac astudiaeth dramor ar gyfer tua 200 o staff a myfyrwyr bob blwyddyn yn ogystal â recriwtio myfyrwyr rhyngwladol o Ogledd America a’r Dwyrain Canol. Mae fy swydd yn golygu cryn dipyn o waith gweinyddu, trefnu adnoddau a theithio dramor i gynrychioli’r Brifysgol.


Mwy

Cynghorydd Sir Plaid Cymru, Caerdydd

Dwi wedi dysgu yn y Brifysgol, wedi gweithio yn Uned Bolisi Plaid Cymru a dwi wedi cwblhau PhD mewn Theori Wleidyddol. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Rheolwraig Swyddfa i Leanne Wood AC.


Mwy

Joanna, Cynorthwy-ydd Asiantaeth a Marchnata

Bûm yn gweithio i gwmni o’r enw Alcatel (a leolir yn Brest, Llydaw yng ngogledd-orllewin Ffrainc) sy’n rhan o’r diwydiant telathrebu, ac roeddwn i mewn adran o’r enw Gwasanaethau Proffesiynol.


Mwy

Marc, Journaliste Présentateur

Rwyf yn gyflwynydd teledu, yn ddarllenydd newyddion, ac yn newyddiadurwr. Erbyn hyn, rwy’n gweithio ar gyfer France 24, sianel deledu newyddion newydd 24 awr sydd wedi’i lleoli ym Mharis. Rwyf yn ysgrifennu a chyflwyno’r newyddion ac yn cyflwyno rhaglen materion cyfoes pob dydd.


Mwy

Susan, Cyfarwyddwr Cyfathrebiadau a Chysylltiadau Allanol

Rwy’n gweithio ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth - corff llywodraethol ydym ni sy’n goruchwylio’r Ddeddf Amddiffyn Data a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.


Mwy

Nia, Swyddog Polisi, Brwsel

Y peth gorau am y cwrs oedd y flwyddyn dramor, pherwyd i mi gael y cyfle i fyw ac astudio yn Aix ên Provence am flwyddyn. Roeddwn i wrth fy modd yn dysgu am ddiwylliant arall a chael cyfle mor wych!


Mwy

Joanna, CILT Careers Adviser and French Teacher

By learning another language your doors will be kept open. There is a shortage of language graduates in this country and by choosing to study another language you will be in demand.


Mwy

Boyd, Language Teacher and Translator

I teach Welsh, French and Italian to people in Further Education. This includes doing OCN (Open Colleges Network) excercises with them in order for them to obtain OCN Credits. Occasionally, I also help to prepare those learning Welsh to sit the WJEC (Welsh Joint Education Committee) ‘Defnyddio’r Gymraeg’ (‘Using Welsh’) exams.


Mwy

Lowri, Athrawes, Ffrainc

Fi sy’n gyfrifol am ddysgu Saesneg i 8 o ddosbarthiadau wedi eu rhannu dros 4 ysgol a rhwng dosbarthiadau sy’n amrywio o CE1 (7-8 oed) I CM2-(10-11 oed). Mae’r plant mor hoffus ac yn fy mhrofiad i yn llawer mwy annibynnol na’n plant ni adref.


Mwy

Katie, Athrawes Saesneg, Barcelona

Fel athrawes Saesneg yn International House, Terrassa, Barcelona, dysgais blant ysgol gynradd, plant yn eu harddegau ac oedolion. Yn bennaf, dysgais lefelau Dechreuwyr, Elfennol, a Chanolradd ond cynhaliais ddosbarthiadau llafar hefyd i fyfyrwyr oedd ar lefel uwch.


Mwy

Leri, Swyddog Ymestyn a Gwybodaeth ar gyfer Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru

Mae’r Swyddfa Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru yn gyswllt rhwng Cymru a Brwsel ar gyfer pob mater Ewropeaidd ar yr agenda Cymreig.


Mwy

Valerie, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Rwyf yn Gyfarwyddwr Cwmni Fferyllol sy’n gyfrifol am Adnoddau Dynol mewn bwyd a cherbydau modur yn bennaf, Rheolaeth Adnoddau Dynol/Cynhyrchu a Rheolaeth Fasnachol.


Mwy

Karina, Swyddog Gwybodaeth, Canolfan Dewi Sant

Rwy’n rhugl mewn Sbaeneg a Ffrangeg, a Saesneg yn amlwg. Nid wyf yn rhugl mewn Almaeneg ac Eidaleg eto, ond hoffwn eu siarad yn rhugl yn y dyfodol.


Mwy

Helen, Professional Development Coordinator

As a Professional Development Coordinator with Careers Wales West I organise a range of Professional Development Programmes across South West Wales.


Mwy

Helen, Cydlynydd Datblygu Proffesiynol

Ydw, er fod fy sgiliau eraill yr un mor bwysig. Roedd fy nghwmni'n edrych am rywun a oedd yn siarad Saesneg yn rhugl (rwy'n gweithio ym Madrid) ac roedd hynny'n anodd iawn! Mae fy swyddfa'n ddwyieithog, ac rydym i gyd yn siarad Sbaeneg a Saesneg, felly mae'r ffaith fy mod yn rhugl yn y ddwy iaith wedi fy helpu i setlo i mewn ac i wneud fy ngwaith yn well.


Mwy

Carl, Cydlynydd Teithiau, Canolfan Mileniwm Cymru

Rwy’n meddwl fod cymaint o sgiliau ag y bo modd yn gaffaeliad i bob unigolyn ar gyfer bywyd yn gyffredinol. Mewn gweithle lle rydych yn ymwneud ag ystod eang o bobl naill ai ar y ffôn neu wyneb yn wyneb mae sgiliau cyfathrebu’n holl bwysig ac mae mantais amlwg o fedru sgwrsio mewn mwy nag un iaith.


Mwy

Gareth, Awdur/Cyfarwyddwr

Dwi'n siarad Almaeneg, Sbaeneg ac ychydig o iaith y Basg.


Mwy

Marie-Claire, Gwas Sifil

Y gallu i siarad gyd pobl yn eu hiaith eu hunain a gweld eu syfrdandod a’u pleser yn hytrach na bod yn ddiog a siarad mewn Saesneg yn unig.


Mwy

Polly, Cydgysylltwr cymorth meddygol rhyngwladol

Dysgu Sbaeneg o’r dechrau a’r dyfnder o astudio Ffrangeg. Roedd y modiwlau diwylliant a’r bywyd cymdeithasol yn ddiddorol iawn hefyd, yn ogystal â’r cyfle i fyw ym Marcelona -amhrisiadwy!


Mwy

Richard, Cadeirydd Fforwm Llundain 2012

Prif ieithoedd y Gemau Olympaidd yw Saesneg a Ffrangeg ac mae ein holl gyhoeddiadau ar gyfer y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol wedi bod yn y ddwy iaith. Wrth wneud cais, mae'n golygu teithio mewn nifer o wledydd ble efallai y bydd cyfieithu ar y pryd yn bwysig.


Mwy

Jon, Rheolwr Perianneg ar gyfer Gwerthiannau Ewropeaidd

Rwyf wedi gweithio yn Panasonic ers Gorffennaf 1998 ble roeddwn yn un o’r aelodau cyntaf o adran TG newydd o’r enw CPE ‘Computer Products Europe’.


Mwy

Mark, Cyfarwyddwr

Mae fy nghwmni yn marchnata, darparu a gosod lloriau chwaraeon, yn bennaf i’r farchnad addysg. Un o fy mhrif gyfrifoldebau yw sicrhau bod y cwmni yn parhau i dderbyn busnes Rwy’n gwneud hyn drwy weithio gydag amryw o gyfrifon fy nghynhyrchwr ‘Desso DLW Sport Systems’, a strategaethau busnes parhaol. Rwyf hefyd yn gyfrifol am redeg y busnes yn ddyddiol.


Mwy

Trystan, Chwaraewr Rygbi

Mae hi ryw chwe wythnos bellach ers i mi adael Cymru ac ymgartrefu yma yng nghanol Gogledd yr Eidal, mewn tref o‘r enw Mantova. Y bwriad ydy cael blas ar ddiwylliant gwahannol, a‘r gobaith ydy dysgu Eidaleg. Gyda dim ond geiriau fel ‘ciao…grazie…per favore‘ i gyfathrebu â‘r trigolion, ro‘n i‘n ymwybodol o‘r gwaith oedd o‘m blaen.


Mwy

Steve, Airbus

Mae cwmni Airbus yn un o’r cynhyrchwyr awyrennau mwyaf yn y byd ac yn gyson yn denu hanner y farchnad am awyrennau sydd â mwy na 100 o seddau.


Mwy

Keith, Cwnstabl Heddlu

Mae’r term “siarad” yn ymdrin ag amryw o alluoedd. Gallaf gyfathrebu yn eithaf mewn Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Portwgeeg a Phwyleg ond byddwn yn honni bod yn rhugl mewn Saesneg yn unig.


Mwy

Fiona, Prif Gyfieithydd

Darparu cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd o safon uchel iawn i holl adrannau y ddau awdurdod lleol (cynghorau). Gall hyn amrywio o faterion yn ymwneud ag addysg i’r amgylchedd ac o wasanaethau cymdeithasol i drwyddediadau


Mwy

Vicky, English Teacher

Roedd y flwyddyn dramor yn bendant yn brofiad. Hefyd, gan fod yr Adran Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth gydag enw da iawn, roedd y modiwlau oedd ar gael yn amrywiol ac yn ddiddorol iawn.


Mwy

Caroline, Calsonic Kansei

Cyd-drefnwyr cyfrif (cwsmeriaid tramor), Ymgynghorydd Cyfraith Grw^p, Trefnwyr a Pheirianwyr.


Mwy

Nicola, Rheolwr Datblygu Busnes

Y peth gorau am astudio iaith dramor yw yn bendant y siawns i dreulio blwyddyn dramor! Buaswn i byth wedi meddwl am gymryd blwyddyn allan o'r Brifysgol i astudio dramor heblaw ei fod yn rhan o fy nghwrs gradd.


Mwy

Rhys, Cyfreithiwr dan Hyfforddiant

Y flwyddyn ddiwethaf, penderfynais gael seibiant ar ol gorffen fy astudiaethau cyfreithiol, ac roeddwn i eisiau gwella fy Ffrangeg. Yn lwcus, roedd gan fy nhad lawer o gysylltiadau mewn amrywiaeth o glybiau rygbi oherwydd yngyrchoedd Caerffili yng nghystadleuthau clybiau Ewropeaidd. O ganlyniad, penderfynais fynd i Glwb Rygbi Agen yn Ne Orllewin Ffrainc am bum mis.


Mwy

Kath, Uwch Gydlynydd Gwerthiant

Mae'n ei gwneud yn haws i chi weithio gyda phobl o wledydd eraill a hyd yn oed weithio dramor os dymunwch - ac mae hefyd yn gwneud teithio'n haws.


Mwy

Helen, Cynorthwy-ydd Marchnata

Rwyf yn gynorthwy-ydd gweinyddol, ac yn ymdrin â materion yn Sbaeneg a Saesneg, ac wedyn rwyf yn ymchwilio i syniadau newydd ar gyfer strategaeth gwerthu'r cwmni, gan gadw golwg ar newyddion rhyngwladol a thueddiadau busnes.


Mwy

Sian, Uwch Gynrychiolwraig Gwerthu

Wrth werthu cyhoeddiadau Ieithoedd Tramor, da o beth yw bod yn deall y cynnwys! Gan fy mod yn medru ieithoedd, mae swyddi eraill ar gael i mi o fewn y cwmni - e.e. Gweithredwr Gwerthu Rhyngwladol ar gyfer Ewrop a fyddai angen gwybodaeth drylwyr o ieithoedd - byddai hon yn swydd wych i mi ar ôl i fy mhlant fynd i ffwrdd i'r Brifysgol!


Mwy

Kris, Ymgynghorydd Hawliau Dynol

Treuliais fy mlwyddyn dramor yn Rouen yn Normandi, Ffrainc ac yn Seville yn Sbaen, ac roedd yn flwyddyn wych.


Mwy

Mererid, Cyfreithwraig

Cyfreithwraig mewn adran fasnachol. Mae'r prif ddyletswyddau yn cynnwys cymryd cyfarwyddiadau gan y cwsmeriaid, mynychu cyfarfodydd, drafftio a thrafod amodau cytundebau.


Mwy

Stacey, Is-deitlydd

I provide live subtitles for BBC sports and news. The subtitles are produced by listening to the commentary and repeating it, editing it down and adding punctuation as I do so. This is then sent out as live subtitles, using a voice -recognition system. There is only a three second delay between speaking it and the subtitles going out live, so it is a job where you have to think on your feet and remain calm at all times.


Mwy

Rachel, Ymgynghorydd Hyfforddi

Mae cymaint o bethau gwych ynglyn ag astudio ieithoedd! Un o'r pethau gorau yw'r amrywiaeth! Mae cwrs iaith yn cynnig amrywiaeth o bethau i'w dysgu. Yn ychwanegol at yr iaith, rydych yn dysgu am hanes, gwleidyddiaeth, cymdeithas, diwylliant, cerddoriaeth, bwyd, gwin a llawer mwy! Ac mae'r flwyddyn dramor yn ffantastig!


Mwy

Rhian, Cyfieithydd Cyllidol

Gan i mi astudio ar gyfer gradd anrhydedd sengl mewn Ffrangeg yn fy mlwyddyn olaf, roeddwn yn gallu astudio bron bob modiwl a gynigiwyd yn yr adran a golygai hynny fod cyfle i mi astudio popeth o Ffrangeg Canoloesol i Swrrealaeth. Trwy wneud hynny, cefais ddarlun cliriach o ddiwylliant Ffrainc yn gyffredinol, ac rwy'n credu fod hyn yn bwysig iawn i rywun sydd yn byw dramor.


Mwy