Amdanon ni

Beth yw CILT Cymru?

CILT Cymru yw'r ganolfan arbenigedd genedlaethol ar addysgu ieithoedd tramor a sgiliau rhyngddiwylliannol. Sefydlwyd CILT Cymru yn 2002, a rhoddwyd swyddogaeth allweddol iddi wrth weithredu cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer Ieithoedd Tramor Modern.   Mae'n derbyn cyllid yn bennaf trwy gyfrwng y Rhaglen Addysg Rhyngwladol.  Mae swyddfa CILT Cymru yn CBAC, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, ond mae'n gweithio trwy Gymru gyfan mewn partneriaeth ag ysgolion, colegau, prifysgolion, busnesau ac ystod eang o bartneriaid eraill.

Beth yn union mae CILT Cymru'n ei wneud? 

 Prif amcanion CILT Cymru yw:-

* hybu mwy o allu cenedlaethol mewn ieithoedd tramor a sgiliau rhyngddiwylliannol;
* cynorthwyo gwaith pawb sy'n ymwneud â dysgu ac addysgu ieithoedd ym mhob sector addysgol ac mewn busnes.

Pwy sy'n defnyddio CILT Cymru?

Mae gwasanaethau CILT Cymru ar gael i unrhyw un sy'n ymwneud ag addysgu ieithoedd:

* Athrawon cynradd, uwchradd,  ac athrawon dan hyfforddiant
* Cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd
* Awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol
* Darlithwyr a thiwtoriaid prifysgolion
* Arolygwyr ysgolion
* Ymchwilwyr a myfyrwyr
* Prifathrawon, rhieni a llywodraethwyr
* Cyflogwyr sector preifat a sector cyhoeddus
* Hyfforddwyr iaith fusnes
* Ymgynghorwyr gyrfaoedd
* Llyfrgellwyr
* Gwasanaethau a chyfleusterau CILT Cymru
* Rhaglen gynhwysfawr

Gwasanaethau a chyfleusterau CILT Cymru

  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer athrawon yng Nghymru mewn partneriaeth â Chonsortia, CDPau rhanbarthol ac ein Cynhadledd flynyddol, Ieithoedd Cymru

  • DPP 'pwrpasol' ar gyfer ysgolion, clystyrau o ysgolion neu gonsortia

  • Cyngor a chymorth arbenigol ar gyfer Consortia, ysgolion a cholegau drwy ein CDPau rhanbarthol, gweithgorau athrawon a'r cynllun 'Cytundeb'

  • Canolfan ar gyfer y cymhwyster CGC Ieithoedd Busnes

  • Cyngor am gymwysterau amgen i TGAU yn cynnwys Ieithoedd Busnes CGC a'r Unedau Iaith FfCCh (Fframwaith Cymwysterau a Chredyd)

  • Hwyluso partneriaethau rhwng addysg a busnes

  • Cyngor gyrfaoedd a deunyddiau ar gyfer athrawon ieithoedd mewn partneriaeth â Llwybrau Cymru

  • EFwletin misol gyda'r newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chysylltiadau defnyddiol ar gyfer athrawon ieithoedd

  • Gwefan gydag astudiaethau achos, deunyddiau, cyfleoedd hyfforddiant a newyddion

 

 CILT Cymru a'r Gymraeg

Er bod CILT Cymru yn canolbwyntio yn bennaf ar ieithoedd tramor, rydym yn croesawu cysylltiadau a'r iaith Gymraeg er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd a chyflogadwyedd. 

Mae CILT Cymru yn gweithredu polisi dwyieithog, ac yn darparu ystod o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal a'r Saesneg.